தொடர்புக்கு

தொடர்பில் இருங்கள்

எங்களை அழைக்கவும்

Tel: +91 4651 254 003 | Mob: +91 948 626 2359

மின்னஞ்சல்

admin@alanchychurch.com

முகவரி

மிடாலம் சாலை, ஆலஞ்சி-629159
குமரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

"மனிதர் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயமாக்கிக்கொண்டாலும் தம் வாழ்வையே இழப்பாரெனில் அவருக்குக் கிடைக்கும் பயன் என்ன? அவர் தம் வாழ்வுக்கு ஈடாக எதைக் கொடுப்பார்?" (மத்தேயு 16:26)